سازمان منطقه آزاد کیش

طراحی و اجرای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ترمینال جدید فرودگاه کیش

 

 طراحی، تامین، اجرا و پشتیبانی  زیرساخت فناوری اطلاعات ترمینال جدید فرودگاه کیش