خدمت طراحی معماری داده و فرا داده سازمان/ Enterprise Data and meta data Architecture services

طراحی معماری داده و فراداده سازمان

 

بسیاری از سازمان‌ها که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند، به دلیل ساختار داده نادرست و یا حتی تفسیر غلط از داده ها، دچار خطای ارزیابی شده، در نتیجه بعضا تصمیمات راهبردی نادرستی را اتخاذ می نمایند. علت این امر تا حد زیادی به نداشتن معماری داده و فراداده سازمان باز می گردد.

معماری داده، طراحی و استانداردسازی فرآیندهای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تبدیل، توزیع و استفاده از داده‌ها در سازمان‌ها است. معماری داده در نقطه تلاقی کسب و کار و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و نقش اساسی در حاکمیت داده در سازمان را ایفا می نماید.

فراداده به داده‌ای اطلاق می‌شود که اطلاعاتی درباره داده‌های دیگر را ارائه می‌دهد. این نوع داده، ویژگی‌ها و خصوصیات مختلف داده‌های زیربنایی را توصیف می‌کند، مانند ساختار، فرمت، محتوا و زمینه استفاده. فراداده، زمینه مفیدی را فراهم می‌کند و در درک و مدیریت داده‌ها به صورت مؤثر کمک می‌کند.

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با تکیه تجربه طولانی کارشناسان خود در طراحی معماری داده، مدل داده و فراداده سازمان‌ها، می تواند به سازمان‌ها در حوزه کمک نماید.