مشتریان ما - بیمارستان و خدمات عمومی

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

 

اهمیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در بیمارستان‌ها بطور روز افزونی در حال افزایش است. بیمارستان‌ها دارای دو سامانه اصلی فناوری اطلاعات  HIS و PACS هستند که داده‌های اصلی بیمارستان را مدیریت می نمایند. باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص این دو سامانه، زیرساخت داده مناسب باید برای آنها در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن راهکار لازم برای تهیه نسخه پشتیبان، از سلامت و در دسترس بودن داده ها بطور دائم اطمینان حاصل شود.

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با شناخت دقیق از این حوزه و تجربه فراوان کار در آن، در بخشهای متنوع می تواند خدمات خود را به بیمارستانها ارائه دهد. از جمله این خدمات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • طراحی، تامین و اجرای زیرساخت دخیره‌سازی داده
  • طراحی و اجرای راهکارهای نسخه‌برداری و مقابله با بحران خرابی داده
  • پشتیبانی و پایش زیرساخت ذخیره‌سازی داده
  • طراحی و اجرای بستر تبادل سرویس‌های سازمانی

از جمله مشتریان مهم شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • بیمارستان قلب شهید رجایی
  • مرکز قلب تهران
  • بیمارستان شهدای تجریش
  • بیمارستان شهدای گمنام