مشتریان ما - بیمارستان و خدمات عمومی

حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌طور روزافزونی در حال افزایش است. بیمارستان‌ها، علاوه بر سامانه‌های اطلاعاتی معمول دارای دو سامانه تخصصی PACS و HIS هستند که درمجموع دارای داده‌های بسیار ارزشمندی هستند و اساس فرآیندهای جاری این مراکز را تشکیل می‌دهند. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به عنوان سازمان‌های شاخص دیگر در این حوزه، دارای داده‌ها و سرویس‌های حیاتی هستند که کاربران از آنها استفاده می‌کنند.

خدمات شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان برای این حوزه عبارتند از:

از جمله مشتریان مهم شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • بیمارستان حضرت مهدی
  • بیمارستان قلب شهید رجایی
  • مرکز قلب تهران